Direct contact? Bel: 06 - 239 65 003

Home > Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

1. Algemeen.

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en de opdrachtgever betreffende behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere
natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Definities

Diëtist: Een lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek en ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.
Cliënt: Degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s)
Arts: De huisarts, consultatiebureauarts, jeugdarts, bedrijfsarts, tandarts of specialist wie verwezen heeft naar de diëtist

3. Afspraken

Voor het maken van afspraken kunt u iedere werkdag tussen 08.30 en 17.30 uur bellen naar het volgende telefoonnummer: 06-23965003. U wordt doorgeschakeld met Evry-afsprakenburo om een afspraak te plannen of uw boodschap door te geven.

4. Verhindering

Indien u bent verhinderd om op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, dient u de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Afzegging dient persoonlijk of via telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat/voicemail, of per e-mail te worden gedaan.

5. Tarieven

Additief voeding dieet & leefstijl hanteert de tarieven voor dieetadvisering zoals vermeld onder het tabblad “tarieven” op deze site. U dient zelf in uw polis na te kijken of bij uw verzekeraar na te vragen voor welke vergoedingen u in aanmerking komt. Om de dieetadvisering vergoed te krijgen dient u een verwijsbrief te vragen aan uw arts. (In principe is de diëtist vrij toegankelijk, maar in de praktijk vragen nog veel verzekeraars een verwijsbrief om dieetadvisering te vergoeden.) Een uitzondering hierop is de verwijzing via de ketenzorg bij Diabetes Mellitus, COPD en op termijn ook Hart/Vaatrisicomanagement (CVRM), informeer bij uw huisarts of praktijkverpleegkundige of dit voor u van toepassing is.

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt, bestaat uit twee componenten:

  1. de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt bij de diëtist aanwezig bent
  2. de indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de arts en het registreren van de gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

6. Declaraties

Additief voeding dieet & leefstijl heeft met de meeste verzekeraars zorgcontracten afgesloten. Dit betekent dat indien u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering deze kosten rechtstreeks worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar of bij de ketenzorg. Indien u boven de maximale vergoeding uitkomt of indien u niet aanvullend verzekerd bent voor dieetadvisering is dit niet mogelijk. In dat geval ontvangt u zelf de factuur en bent u zelf betaling verschuldigd.

7. Betaling

Indien u zelf betaling verschuldigd bent krijgt u na afloop van het consult een factuur mee of wordt deze opgestuurd naar uw huisadres/per e-mail verzonden. Deze dient u binnen 14 dagen te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL74 INGB 0005327965, ten name van Additief voeding dieet & leefstijl.

8. Incasso

Bij het uitblijven van betaling krijgt u eerst telefonisch of schriftelijk een herinnering. Wanneer ook dan betaling uitblijft, ontvangt u schriftelijk een aanmaning. Bij het alsnog uitblijven van betaling is Additief voeding dieet & leefstijl gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. Alle kosten die verband houden met de inning van de desbetreffende vordering zullen bij u in rekening worden gebracht. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

9. Verschuldigdheid

Voor hetgeen de cliënt verschuldigd is zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend, tenzij het tegendeel van de juistheid uitdrukkelijk wordt bewezen.

10. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is resultaatgericht maar kan geen resultaat garanderen aangezien u daar deels zelf verantwoordelijk voor bent. Additief voeding dieet & leefstijl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

11. Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Additief voeding dieet & leefstijl handelt volgens deze regels. Het is gebruikelijk om aan het begin en eind van de behandeling een rapportage te maken naar de verwijzer. Geef dit aan indien u hier bezwaar tegen heeft.

12. Wijziging van Algemene voorwaarden en tarieven.

Additief voeding dieet & leefstijl is gerechtigd de Algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen. Per 1 januari van elk nieuw kalenderjaar worden de tarieven aangepast aan de door de zorgverzekeraars vastgestelde tarieven. Het standaardtarief en de uittoeslag voor huisbezoek worden hierop afgestemd. Een exemplaar van de Algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij de diëtist.

13. PREM

Sinds enkele jaren is door de zorgverzekeraar de verplichting aan de uitvoerende paramedische praktijk opgelegd om een PREM uit te voeren na afsluiting van de behandeling of gedurende de behandeling wanneer het een langer traject betreft. 

De PREM (Patient-Reported Experience Measures) Paramedie is een gestandaardiseerde meting, waarmee doorlopend de ervaringen van patiënten wordt gemeten. De resultaten van de meting geven inzicht in wat  patiënten vinden van de geleverde zorg. Het biedt handvatten om de praktijkvoering te blijven verbeteren. De resultaten worden ook meegenomen bij de zorginkoop door de zorgverzekeraars.,
De PREM wordt uitgevoerd door een externe partij. Additief voeding dieet & leefstijl maar hiervoor gebruik van QDNA. Voor de meting wordt een vragenlijst per mail aan de patiënt gestuurd en de resultaten worden door QDNA teruggekoppeld aan de paramedicus. Wanneer u NIET accoord gaat met het ontvangen van deze vragenlijst dient u dit tijdens één van de contactmomenten aan te geven. Als dit niet is gedaan wordt ervan uitgegaan dat er geen bezwaar is voor het verstrekken van uw mailadres aan QDNA.

14. Klachtenregeling

Wij stellen het op prijs als u uw klacht kenbaar maakt aan de diëtist en/of praktijkhoudster. Gezamenlijk kan gezocht worden naar een bevredigende oplossing. Klantgerichtheid en service zijn belangrijke kernwaarden bij Additief voeding dieet & leefstijl. Komen we er samen niet uit dan kan er een beoordeling door de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn plaatsvinden. Dit kan schriftelijk aan Postbus 1161 3800 ED te Amersfoort. Er zal gevraagd worden wat u zelf hebt ondernomen om de klacht op te lossen, bijv. of u er met de diëtist over hebt gesproken. De klachtencommissie behandelt geen klachten of eisen over aansprakelijkheid. De klachtencommissie is onpartijdig.

December 2023